دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی

ریاست محترم  و عضو هیات علمی دانشکده 

پست الکترونیک :mojtaba63mohammadi@gmail.com

فایل رزمه

 دکتر محمد مهدی خواجه پور

معاون آموزشی وپژوهشی و هیات علمی دانشکده

پست الکترونیک :dr.khpour@gmail.com


فایل رزمه