کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطاتنام و نام خانوادگی علی حجت

پست الکترونیکی alihojjat2006@gmail.com

شماره تماس32331778-035 داخلی 131