چاپ        ارسال به دوست

دو عنوان کتاب جدید در دانشکده علوم قرآنی میبد به انتشار رسید .

انتشار دو عنوان کتاب جدید توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی در دانشکده میبد

 

دو عنوان کتاب جدید در دانشکده علوم قرآنی میبد به انتشار رسید .

دو عنوان کتاب توسط دکتر مجتبی محمدی مزرعه شاهی عضو هیأت علمی و سرپرست دانشکده علوم قرآنی میبد تالیف و به انتشار رسید. کتاب "تحلیل ادبی حرف فاء در قرآن کریم" با همکاری خانم مرضیه حریری و آقای مجتبی انصاری مقدم و نیز کتاب "تحلیل معنایی واژه بیت در قرآن کریم" با همکاری خانم آمنه برزنونی و مجتبی انصاری مقدم در انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان مرکزی و در تیراژ هزار نسخه به چاپ رسید و در اختیار مخاطبان و پژوهشگران قرآنی قرار گرفت.

قابل ذکر است که کتاب تحلیل معنایی واژه بیت در قرآن کریم دارای چهار فصل بدین قرار میباشد .

فصل اول : کلیات و مفاهیم

فصل دوم : مولفه های معنایی واژه بیت در قرآن کریم

فصل سوم :حوزه های معنایی واژه بیت در قرآن کریم

فصل چهارم : شبکه معنایی واژه بیت در قرآن کریم

پیوست ها : فهرست آیات قرآنی مشتمل بر مشتقات ( بیت )

و کتاب ادبی حرف (فاء) در قرآن کریم دارای هفت فصل بدین قرار میباشد

فصل اول : کلیات و مفاهیم

فصل دوم : بررسی فاء عاطفه در قرآن کریم

فصل سوم : فاء سببیه در قرآن کریم

فصل چهارم : فاء جزاء در قرآن کریم

فصل پنجم : بررسی فاء فصیحه در قرآن کریم

فصل ششم : فاء استینافیه و فاء زائده در قرآن کریم

فصل هفتم : فاء تفریع در قرآن کریم


١٢:٣٩ - يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩    /    عدد : ٤٥٥٧    /    تعداد نمایش : ٣٥٠خروج